Contrato Público

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ) про надання послуг у сфері інформатизації

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб з місцезнаходженням за адресою 02100, м. Київ, вул. Г. Тороповського, будинок 2, офіс 47 – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері інформатизації. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами;
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами;
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування;
1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://autohelperbot.com;
– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://autohelperbot.com;
– приєднання до телеграм боту @autohelperbot_com_bot або оплата посолуг через телеграм бота, в тому чіслі натискання кнопки "Старт" (/start)
- встановлення (інсталяція) та використання будь яких інших програмних інструментів (додатки, плагіни та ін.) що надають доступ до інформації і послуг розміщених на сайті;
– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://autohelperbot.com;
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору;
1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
2.1 Сайт, веб-сайт - сукупність даних та інших об'єктів цифрової інформації, що зв'язані і структуровані між собою в межах інтернет адреси "autohelperbot.com", та надаються через зручні канали подачі інформації в тому числі боти, плагіни, додатки;
2.2 «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://autohelperbot.com;
2.3 «Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами;
2.4 «Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері інформатизації (а саме – послуги з доставки даних від інших хмарних сервісів Замовнику), які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://autohelperbot.com/, представлення доступу до інформації, яка не може розглядатись як ультимативна при процедурі купівлі автомобіля, носить виключно інформативний характер;
2.5 «Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://autohelperbot.com/ та акцептувала даний Договір;
2.6 «Виконавець» - суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері інформатизації;
2.7 «Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю;
2.8 "Адміністрація вебсайту" - лице (лиця) що мають право на управління, модерування вебсайту а також здійснюють необхідну діяльність для підтримання роботи сайту. Погляди адміністрації і власника веб сайту можуть різнитись;
2.9 "Особистий кабінет" - закрита частину сайту, що стає доступною після реєстрації та (або) замовлення послуги;
2.10 "Бот, плагін, додаток" - технічні інструменти, що працюють під брендом AutoHelperBot, розроблені для зручного надання доступу до інформації, розміщеної на сайті.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері інформатизації (а саме – послуги з доставки даних від інших хмарних сервісів Замовнику), а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги;
3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману;
3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інформатизації, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Виконавець зобов’язаний:
- виконувати умови даного Договору;
- надати Замовнику Послуги належної якості;
- об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://autohelperbot.com;
4.2. Виконавець має право:
- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору без відшкодування вартості передплати;
- інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
5.1. Замовник зобов’язаний:
- своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
- ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця;
- забезпечити конфіденційність і безпеку інформації отриманої через веб сайт, а також забезпечити безпеку данних наданих веб сайтом. Замовник несе повну відповідальність за дії, що здійснюються від імені замовника, в тому числі в особистому кабінеті;
- не передавати інформацію отриману на сайті 3-тім лицям, розповсюджувати в відкритому доступі непублічну інформацію, або інформацію що отримана після замовлення послуг та інформацію що доступна в особистому кабінеті;
5.2. Замовнику забороняється
- використовувати автоматичні системи копіювання, парсінгу, фармінгу, скрейпінгу інформації розміщеної на сайті;
- передавати доступ до особистого кабінету 3тім лицям. Один особистий кабінет - один користувач;
- використовувати інформацію що розміщена на сайті в протиправних цілях, незалежно від країни реєстрації користувача;
5.2. Замовник має право:
- оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://autohelperbot.com/ або у телеграм боті @autohelperbot_com_bot;
- вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
- інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору;
- розірвати надання послуг, послуги вразі порушення замовником зобов'язань.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ТАРИФИ:
- вартість Послуг залежить від характеру Послуги, що надається, та зазначається безпосередньо після обрання конкретної Послуги;
- Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту їх оплати;
- Виконавець має право змінити об'єм наданих інформаційних послуг в процесі виконання замовлення, в разі відсутності технічної можливості виконання замовлення. Повернення коштів, за оплачений на момент звернення період, не здійснюється.;
- оплата Послуг Замовником підтверджує ознайомлення та повну згоду з умовами даного Договору;
- оплата Послуг здійснюється шляхом безготівкового розрахунку на рахунок Виконавця, реквізити, якого надаються йому після вибору Послуги;
- послуга вважається оплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОВЕРНЕННЯ:
- Всі послуги що надаються на сайті є цифровими товарами і поверненню не підлягають;
- Договір вступає в силу після акцепту Замовником і діє до визначеного сторонами терміну виконання послуги;
- Розірвання договору можливо за згодою сторін, або в випадках порушення умов даного договору.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ:
- Замовнику забороняється передавати доступ до особистого кабінету третім особам;
- Замовнику забороняється продавати/перепродувати або опубліковувати платну інформацію без посилання на джерело та попередньої згоди з адміністрацією;
- Користувачам забороняється використовувати будь-які методи парсингу, сніфінгу, скрапінгу тощо;
- Користувачам забороняється використовувати недокументовані методи API за межами офіційних клієнтів проекту;
- Адміністрація залишає за собою право відмовити від надання сервісів та послуг в будь який час, та без жодних пояснень.

9. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
- Платіжні данні клієнта не зберігаються в інформаційних системах Виконавця;
- Інформація відображена на сайті отримана з публічних джерел, тому Виконавець та Адміністрація веб сайту не несе відповідальності за її достовірність;
- Ви не повинні використовувати інформацію веб сайту для прийняття виключних рішень;
- Приведені розрахунки є індикативними та приблизними;
- Інформація на сайті, в тому числі може бути історичними даними. Історичні данні не обов'язково відображають поточну дійсність інформації;
- Ми не можемо гарантувати те, що відсутність інформації про автомобіль на сайті, зокрема попередні торги на страхових аукціонах, попередні дтп та ін., гарантує відсутність існування таких подій;
- Данні що представлені на сайті, в тому числі через боти, додатки та плагіни, не є офіційними даними аукціонів.